1
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9

Simple MP3 Player


PopUp MP3 Player (New Window)

เข้าสู่ระบบป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
รองผู้ว่าฯ เปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินอำเภอบัวใหญ่

เมื่อวันที่ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๕  นายชยาวุธ  จันทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการฝึกอบรมตามโครงการบูรณาการบำบัดรักษา ฟื้นฟูและพัฒนาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด(ศูนย์ขัวญแผ่นดินอำเภอบัวใหญ่)  รุ่นที่ ๑ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕  ณ วัดป่าบ้านดอนคนทา หมู่ที่ ๓ ตำบลขุนทอง  มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๘๒ คน

นายเธียรชัย   อัจฉริยพันธุ์ นายอำเภอบัวใหญ่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอบัวใหญ่(ศพส.อ.บญ.)  กล่าวรายงาน  นางจิตรา  เจษฎาจินต์ พัฒนาการอำเภอ ร่วมในพิธีเปิด และนายอุทัย  ชัยหงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากร ครู ข. ระดับอำเภอ

 

บุคลากรหน่วยงาน